Az ELTE TTK felhívása a 2016/2017-es tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar felhívása

a 2016/2017-es tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra

 

A 2016/2017-es tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra a hallgatók 2016. június 17-én 12 óráig adhatják be pályázatukat a Tanulmányi Hivatalban (kizárólag az 1.87-es szobában).

A Pályázati lap a hozzá csatolandó a Pályázat mellékletei című nyomtatvánnyal együtt a Tanulmányi Hivatal honlapjáról letölthető.

A részletesen kitöltött pályázati lap és mellékletek mellé szakmai önéletrajzot is csatolni kell.

Minden, a pályázathoz csatolt dokumentumot sorszámmal kell ellátni és ezzel a sorszámmal kell feltüntetni a Pályázat mellékletei című nyomtatványon, valamint ugyan ezzel a sorszámmal kell szerepeltetni a pályázati lapon.

Kérem, figyeljenek arra, hogy a pályázat beadásakor minden szükséges dokumentumot csatoljanak (beleértve a nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatot is), mert pont csak a megfelelően igazolt teljesítésre adható és a pályázati idő rövidsége miatt utólag nincs lehetőség dokumentumok pótlására.

Késve leadott pályázatot nem áll módunkban elfogadni!

Felhívom a pályázatot beadó hallgatók figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek arra, hogy minden megszerzett érdemjegyük (nyári szakmai/terepgyakorlat kivételével) szerepeljen a Neptunban, mert a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot csak a 2016. június 30-án 12 óráig a Neptunban szereplő érdemjegyekből tudjuk számolni.

A kari rangsort az intézetek javaslata alapján a kar Tanulmányi és Oktatási Bizottsága alakítja ki.

Jogorvoslati kérelem beérkezésének legvégső időpontja a Kancellária Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságára: 2016. július 18. 16 óra.

A köztársasági ösztöndíjra azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek, és a TTK az anyakaruk.

A pályázat beadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében (az átlag a két félév együttesen számolt kreditekkel súlyozott átlaga) legalább 4,51 és az ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 55.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak azok az alapképzéses hallgatók is, akik az alapfokozat megszerzését követően a pályázást követő szemeszterben egyetemi tanulmányaikat mesterképzésen folytatni kívánják.

Annak a mesterképzésre felvételiző végzős alapszakos hallgatónak, aki 2016. június 24-ig sikeres záróvizsgát tesz, a köztársasági ösztöndíj pályázat beadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében legalább 4,51 és az ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 45.

Azoknak az alapszakos hallgatóknak, akik a mintatantervük szerint a szakdolgozat védésekor szerzik meg a szakdolgozatért járó 10 kreditet, a megszerzett 10 kredit súlyozva a záróvizsga jegyzőkönyvben szereplő szakdolgozatra kapott érdemjeggyel, beleszámít az utolsó két aktív félév kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagába és a megszerzett kreditek számába.

A tanulmányi átlag kiszámításánál figyelembe veendő félévek esetében az Erasmus ösztöndíj miatti külföldön tartózkodás által érintett félévet nem kell figyelembe venni a két utolsó aktív félév kiválasztásánál, amennyiben azt a hallgató írásban kéri. A kérelmet a pályázathoz kell csatolni.

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

  1. Tanulmányok
  2. Szakmai tevékenység
  3. Közéleti, sport és egyéb tevékenység

 

Budapest, 2016. május 30.

 

Török Gabriella

Tanulmányi Hivatal

hivatalvezető