Tájékoztató

 Tisztelt Hallgató!

KÉRJÜK, HOGY AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÓT FIGYELMESEN OLVASSA EL!
Bármilyen felmerülő kérdés esetén kérjük, keresse tanulmányi előadóját.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ELTE Szervezeti és Működési szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer 52. § (1) bekezdése alapján el kell bocsátani a szakról a hallgatót, ha

- egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet háromszori, nyelvi alapvizsga
esetében négyszeri felvétel után sem teljesített,

- egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet hat, a tanári mesterképzési szak és az osztatlan tanárképzés esetében öt érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen kísérletet – sem teljesített;

A Hallgatói Követelményrendszer 51. §-ban foglaltak alapján a Tanulmányi Hivatal megszünteti a hallgatói jogviszonyt, ha

- a hallgató tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzésben nem
kívánja folytatni, azaz a képzési szerződést a TH által megadott határidőig nem írja alá,

- a hallgatói jogviszony engedélyezett szüneteltetését követően a hallgató nem kezdi
meg a tanulmányait,

- fizetési hátralék miatt.

A Nftv. 59. § (3) pontja alapján a Tanulmányi Hivatal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki

- egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre.

A Hallgatói Követelményrendszer 531. §-a alapján el kell bocsátani a szakról a hallgatót:

- ha az első három regisztrált félévben a szakján nem teljesített 36 kreditet.

- a 2013-tól felvételt nyert hallgatók esetében, ha az első két regisztrált félévben nem teljesíti a szakján előírt felzárkóztató kritériumtárgyat.

Méltányossági kérelmek leadási határideje 2016. július 11. (a 6. (5.) elégtelen vizsga után maximum 1 hét, amennyiben még a tavaszi vizsgaidőszakra kérvényezi a 7. (6.) vizsgát) A határidő elmulasztása jogvesztő.
A méltányossági kérelemnek tartalmaznia kell azt a különös személyes (szociális, egészségügyi, stb.) indokot amely a méltányosság alapjául szolgálhat. Az indokot megfelelő igazolással kell alátámasztani. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy méltányossági kérelmet (amennyiben méltányosságot szeretne kérni) abban az esetben is be kell adnia, ha:
- a harmadszori tárgyfelvétellel sem teljesített tárgyat nem kívánja negyedszer felvenni (például alternatív tárgy),
- a tárgyat nem a következő félévben venné fel,
- a következő félévre passzív félévet kér.

Tájékoztatjuk arról is, hogy az első három aktív félévben teljesítendő 36 kreditbe nem számít bele a tanegység elfogadással megszerzett kredit. Kérjük, hogy elsősorban a más felsőoktatási intézményből átvett, illetve a vissza felvételiző hallgatók figyeljenek erre és amennyiben a kreditátviteli döntés alapján az első három beiratkozott félévben nem tudtak megfelelő számú kreditet felvenni, akkor adjanak be méltányossági kérelmet.

Üdvözlettel: Tanulmányi Hivatal