Tájékoztató a Kar Kiváló Hallgatója Oklevél adományozásáról (Természettudományi Kar)

Kar Kiváló Hallgatója Oklevél

ELTE Természettudományi Kar

 

Kar Kiváló Hallgatója Oklevél annak a hallgatónak adományozható, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

- alapképzésben, mesterképzésben, vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki az ELTE Természettudományi Karán aktív hallgatói jogviszonnyal és a Karon már legalább két lezárt aktív félévvel rendelkezik (mesterképzési szakon beleértve a korábban az ELTE Természettudományi Karán végzett alapszakos féléveket is),

- a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévben külön-külön legalább 4,00 (a két utolsó aktív félév kiválasztásánál az Erasmus ösztöndíjjal külföldön teljesített félévet ki kell hagyni),

- ugyanezen két aktív félévben a teljesített kreditek száma legalább 40,

- szakmai és közéleti tevékenységét az Egyetemen, vagy az Egyetem képviseletében, az Egyetem jó hírnevének szolgálatában végzi.

 

Kar Kiváló Hallgatója Oklevél adományozására javaslatot – az ELTE Természettudományi Kar bármely oktatójának kezdeményezésére – az adott hallgató szakját/szakjait gondozó intézet, vagy centrum tehet, a hallgató tanulmányi eredményének, a tudományos (pl. TDK, OTDK) és versenyeredményeinek, publikációinak, egyéb szakmai és szakmai közéleti tevékenységének, oktatási tevékenységének, valamint közéleti tevékenységének figyelembevételével.

 

A javaslatokat formanyomtatványon kell benyújtani, a 2016/17-es tanév tavaszi félévében 2017. április 10-ig a Tanulmányi és Oktatási Bizottságnak. A javaslatokról a Tanulmányi és Oktatási Bizottság egyszerű többséggel nyílt szavazáson határoz, bármely tag indítványára azonban titkos szavazást kell tartani.

 

A Kar Kiváló Hallgatója Oklevél adományozásáról a Tanulmányi és Oktatási Bizottság véleményének ismeretében a Kari Tanács dönt.

 

A Kar Kiváló Hallgatója Oklevelet a kar dékánja írja alá és az Eötvös-napi ünnepség keretében adja át.

 

A Kar Kiváló Hallgatója Oklevél legfeljebb 30 személynek adományozható, az alábbi megbontás szerint:

Biológia Intézet                                                                                              8 fő

Fizika Intézet                                                                                                   4 fő

Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajz Központ                  4 fő

Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ   4 fő

Kémia Intézet                                                                                                 4 fő

Matematika Intézet                                                                                     5 fő

Környezettudományi Centrum                                                               1 fő

 

A Kar Kiváló Hallgatója Oklevél (korábban Kar Kiváló Hallgatója cím) egy hallgatónak az ELTE Természettudományi Karon lévő jogviszonya során (ideértve az alap- a mester- és az osztatlan szakos képzéseket is) legfeljebb egy alkalommal adományozható.

 

2017. március 16.