Az ELTE TTK felhívása a 2013/2014-es tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar felhívása
a 2013/2014-es tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra

A 2013/2014-es tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra a hallgatók 2013. június 17-ig adhatják be pályázatukat a szakjukat gondozó szervezeti egységbe.
A Pályázati lap a hozzá csatolandó Mellékletek megnevezése nyomtatvánnyal együtt a Tanulmányi Osztály honlapjáról letölthető.
A részletesen kitöltött pályázati lap és mellékletek mellé szakmai önéletrajzot is csatolni kell.

A leckekönyveket lezárható állapotban (minden megszerzett érdemjegyet beíratva és ellenőrizve, hogy az érdemjegyek a NEPTUN-ban is szerepelnek) legkésőbb 2013. július 5-én 12 óráig kell leadni Török Gabriella tanulmányi osztályvezetőnek.

Késve leadott pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A leckekönyv késedelmes leadása a pályázat elutasítását vonhatja maga után.

A kari rangsort az intézetek javaslata alapján a kar Tanulmányi és Oktatási Bizottsága alakítja ki. A rangsor 2013. július 12-én kerül kifüggesztésre a Tanulmányi Osztály hirdetőtábláján.

Jogorvoslati kérelem Rektori Hivatalba történő beadásának határideje: 2013. július 23. 16 óra.

A köztársasági ösztöndíjra azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
A pályázat beadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében legalább 4,51 és ugyan ebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 55.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak azok az alapképzésben résztvevő hallgatók is, akik az alapfokozat megszerzését követően a pályázást követő szemeszterben az egyetemi tanulmányaikat folytatni kívánják.
Annak a mesterképzésre felvételiző végzős alapszakos hallgatónak, aki 2013. június 28-ig sikeres záróvizsgát tesz, a köztársasági ösztöndíj pályázat beadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében legalább 4,51 és ugyan ebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 45.
Fizika és matematika alapszakos hallgatóknál a szakdolgozat védésekor megszerzett 10 kredit súlyozva a záróvizsga jegyzőkönyvben illetve a leckekönyvben szereplő, a szakdolgozatra kapott érdemjeggyel, beleszámít az utolsó két aktív félév kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagába és a megszerzett kreditek számába.

A tanulmányi átlag kiszámításánál figyelembe veendő félévek esetében az Erasmus ösztöndíj és az ebből következő külföldön tartózkodás által érintett félévet nem kell figyelembe venni a két utolsó aktív félév kiválasztásánál, amennyiben azt a hallgató írásban kéri.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
I. Tanulmányok
II. Szakmai tevékenység
III. Közéleti, sport és egyéb tevékenység

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv.59.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel, a megszűnés illetve a szüneteltetés kezdetét követően az ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.

Budapest, 2013. május 21.

Török Gabriella
tanulmányi osztályvezető