Az Informatikai Karról

A Kar története

Az 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek által alapított egyetem - a későbbi Eötvös Loránd Tudományegyetem - egyik legújabb kara az Informatikai Kar, amelyet a Magyar Köztársaság kormánya 2003. szeptember elején hozott létre a Természettudományi Kar Informatikai Tanszékcsoportja és a Térképtudományi Tanszék személyi állományából és infrastruktúrájából.

Az Informatikai Kar (az Eötvös Loránd Tudományegyetem küldetés nyilatkozatával összhangban) feladatának tekinti az informatikus szakember és tanárképzést.

Az oktatás területén nagy kihívást jelent a Kar számára az, hogy századunkban, illetve az ezt megelőző XX. század során az informatika, mint alkalmazott tudományterület hihetetlen gyors fejlődésnek indult. A munkaerő piaci elvárások az informatikus szakemberekkel szemben igen nagyok a XXI. század információs társadalom részéről. Célunk, hogy a tőlünk kikerülő, végzett hallgatók képesek legyenek az egész életen át tartó tanulásra, az információs infrastruktúra folyamatos fejlesztésére. Hatékonyan segítsék elő az elektronikus tartalomszolgáltatás általánossá válását és az információs társadalom polgárainak képzését.

 

Kutatás

Kutató- és fejlesztő munkát a Karon valamennyi tanszék a profiljának megfelelően, magas színvonalon végez. Főbb kutatási területek:

  • absztrakt algoritmusok elmélete és azok néhány gyakorlati területen való alkalmazása,
  • korszerű adatbázis-technológiák és intelligens felületek,
  • komputerlagebra-rendszerek, számelmélet, algoritmusok elemzése,
  • analízis, numerikus matematika, lineáris algebra, differenciál- és integrálegyenletek,
  • programozás, szoftver technológia elméleti és gyakorlati kérdései, mesterséges intelligencia egyes területei,
  • programozási nyelvek elméleti és gyakorlati háttere,
  • a tematikus kartográfia ábrázolási kérdései, térképészeti matematika, elméleti kartográfia.
     

A képzés körülményei, további lehetőségei

A Karon 7 tanszék és egy tanszéki csoport mintegy 100 oktatója végzi munkáját a lágymányosi egyetemi városrész modern épületében. A Kar egy kihelyezett tanszéke az MTA SZTAKI-ban működik. Az oktatók és a hallgatók munkáját közel 35 szerver és 800 személyi számítógép segíti, hatékony hálózati összeköttetésben. Ezek a gépek nagy, általános célú és kisebb, specializálódott laborokban (pl. adatbázisok, programnyelvek, grafika stb.) valamint az oktatói szobákban találhatók.

A szervezett keretek között folyó doktori  (PhD) képzés egy évtizedes múltra tekinthet vissza.

Korábban a matematikai doktori iskola keretein belül működő informatikai szakterület 2002 óta önálló doktori iskolával rendelkezik.

Sok hallgató tölt el egy-egy szemesztert olyan külföldi egyetemen, amellyel egyetemünk kapcsolatban áll (pl. az ERASMUS keretében Linz, Nijmegen, Tampere stb.)  A közép-európai együttműködés (CEEPUS) keretében is számos hallgató utazhat külföldre. A kreditrendszer bevezetésével a külföldi résztanulmányokat itthon is beszámítják, elismerik.

A tudományos diákkör keretében a hallgatók kutatómunkát végeznek. A Karon számos olyan kutatócsoport működik, amelyben több hallgató dolgozik egy-egy  oktató irányításával.

A Kar az intézményekkel, vállalatokkal olyan kapcsolatok kialakítására törekszik, melyek közelebb hozzák a valós faladatokat az egyetem falain belül folyó oktatáshoz és kutatáshoz. Egyes ipari partnerekkel kötött keretszerződések keretében hallgatói munkavégzésre is nyílik lehetőség.

 

A Hallgatói Önkormányzat

Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatának tagja minden, a karra beiratkozott hallgatója. A hallgatók minden évben tavasszal megválasztják a következő tanévben működő HÖK közgyűlést, ez pedig megválasztja a szervezet elnökét, elnökhelyettesét és a különböző bizottságok elöljáróit.

A HÖK tevékenysége négy részre osztható. A Szervező Bizottság felel minden szervezést igénylő feladatért, így elsősorban a kulturális és sportrendezvényekért. A Tanulmányi Bizottság felügyeli a különböző szabályzatok (kiváltképp a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat – TVSz) törvényes alkalmazását és igyekszik a törvényes keretek között a legmesszebb elmenni a hallgatók érdekeiért. A Hallgatói Jóléti Bizottság végzi az ösztöndíjak és szociális támogatások szétosztását, ezen kívül segíti a hallgatókat lakhatási gondjaik megoldásában.

A Külügyi Bizottság az itt tanuló külföldi hallgatókkal a tartja a kapcsolatot, és a külföldi pályázatokat (ERASMUS, CEEPUS) nyert hallgatóknak segít a kiutazásban.