A koronavírus helyzethez kapcsolódó fontos tanulmányi információk

Tisztelt Hallgatók!
 

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tanulmányi Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020.03.12-től szünetel.

A Tanulmányi Hivatal munkatársai a hallgatók kérdéseit kizárólag elektronikusan, a TH honlapján, a munkatársak fülön (http://to.ttk.elte.hu/?q=munkatarsaink) megtalálható e-mail címen fogadják, kizárólag a Neptunban szereplő hivatalos hallgatói e-mail címről.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a "freemail", "hotmail" illetve az "outlook" e-mail címekre küldött leveleink sajnálatos módon többnyire nem érkeznek meg, ezért kérjük egy másik e-mail cím (pl. gmail) rögzítését a Neptun tanulmányi rendszerben.

 
Mivel az ELTE 2020. március 23-tól távolléti oktatásra áll át, ezért kiemelten fontos, hogy folyamatosan figyelemmel kövessék az ELTE honlapján olvasható (https://www.elte.hu/koronavirus), folyamatosan frissülő tájékoztatót és tartsák be az abban szereplő utasításokat, rendszeresen használják a Neptunt és ellenőrizzék a Neptunban regisztrált elektronikus postafiókjukat, mivel az oktatók a Neptunon keresztül fogják Önöket tájékoztatni a kurzusok teljesítésének módjáról.

Az ELTE TTK oktatói és munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a hallgatók a rendkívüli körülmények között is megkapják a lehetőséget a kurzusok teljesítésére, de a félév sikeres befejezéséhez elengedhetetlen az Önök együttműködésé is.

Vigyázzanak magukra, családtagjaikra, ismerőseikre, mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Budapest Ösztöndíj Program 2019/2020

Budapest Főváros Önkormányzata

BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet

 

A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja:

 

 • A pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét;
 • A diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

 

A PROGRAM jellemzői, feltételei:

 1. A Program időtartama: legfeljebb 10 hónap.
 2. A Program kezdési időpontja: 2019. szeptember, keresztféléves képzés esetén 2020. február.
 3. A Program résztvevője lehet (legfeljebb 10 fő), az a
 • a magyar állampolgárságú, vagy
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú,

büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában alap- v. mesterképzés utolsó tanulmányi évét megkezdő hallgató, aki:

 1. valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
 2. a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
 3. a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja;
 4. angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
 5. a diploma megszerzésének évében 30. életévét nem tölti be.
 1. Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000,-Ft/hó/fő

 

Jelentkezési határidő: 2019. március 29.

Elbírálás határideje: 2019. június 28.

 

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

A pályázatok véleményezés céljából megküldésre kerülnek a Főpolgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységei részére, melyeknek szakmai egyet nem értése esetén a pályázat az elbírálás további szakaszaiban nem vehet részt.

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőket 4 tagú bizottság hallgatja meg. E 4 tagú bizottság a meghallgatásokat követően javaslatot tesz az ösztöndíjak adományozására az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felé.

Az ösztöndíjak odaítéléséről a Fővárosi Közgyűlés dönt az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának javaslata alapján.

Az ösztöndíjban nem részesülő pályázók pályázati anyaga visszaküldésre kerül. Amennyiben a visszaküldött pályázati anyagot a címzett nem veszi át („nem kereste” jelzéssel érkezik vissza), a Főpolgármesteri Hivatal azt a visszaérkezést követően haladéktalanul megsemmisíti.

A pályázat benyújtásával a pályázó kifejezett hozzájárulását adja, hogy személyes adatait[1] a Főpolgármesteri Hivatal kezelje. A Fővárosi Közgyűlés fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie.

A Fővárosi Közgyűlés döntése ellen jogorvoslati lehetőségnek nincs helye. A pályázó Budapest Főváros Önkormányzatánál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalára, az ösztöndíj-megállapodás megkötésére, az ösztöndíj folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogsértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést –, melyekre tekintettel a kifogást emelő kéri a döntés felülvizsgálatát. Indoklás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra.

 

Jelentkezés módja:

 • Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának címezve, lezárt borítékban,
 • személyesen vagy megbízott útján a 1052 Budapest, Városház u. 9-11. III. emelet 441-es szobában leadva H-CS 8.00-16.30 óra között, P 8.00-14.00 óra között.
 • A borítékra kérjük ráírni: „BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM”.
 • A pályázati anyagot egy eredeti példányban kérjük beadni.

Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: szokeb@budapest.hu, telefon: 1/327-1579)

A szakdolgozati témák, a pályázati adatlap, valamint a Budapest Ösztöndíj Program részletes szabályait tartalmazó 44/2008. (IX.10.) Főv. Kgy. rendelet megtalálható a www.budapest.hu oldalon.

http://budapest.hu/Lapok/2019/budapest-osztondij-program-2019-2020.aspx

 


[1] pályázati adatlap adatai (név, születési név, születési hely és idő, állampolgárság, értesítési cím, telefonszám, e-mail-cím, felsőoktatási intézmény neve, címe, kar, szak/szakirány, évfolyam, utolsó két lezárt félév súlyozott tanulmányi átlaga, nyelvismeret, választott szakdolgozati téma), fényképes önéletrajzban az érintett által feltüntetett adatok, szakdolgozati témavázlatban feltüntetett információk, hallgatói jogviszony-igazolás adatai, nyelvvizsga-bizonyítvány adatai, tanulmányi átlagról szóló igazolás adatai, nyilatkozatok adatai, személyi feltételek