Honorácior státusz 2021/22/1 - Pályázati kiírás kiváló képességű hallgatók számára. A pályázat keretében kredittúllépési díj fizetése nélkül van lehetőség még több ismeretanyag megszerzésére

(See English text below)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Honorácior státusz 2021/22/1

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Honorácior Bizottsága pályázatot hirdet honorácior státusz elnyerésére a 2021/22-es tanév őszi félévére.

A pályázat célja:

a Karon a kiemelkedő képességű hallgatók tehetségének kibontakoztatását szervezett keretek között segíteni.

A honorácior státuszra pályázhat minden olyan, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgató,

- aki alapképzésben, vagy osztatlan képzésben rendelkezik legalább 2 lezárt félévvel,

- mesterképzésben folytat tanulmányokat,

- valamint tanulmányi, és tudományos eredményei érdemessé teszik rá.

A pályázat beadásának minimum feltétele:

- az utolsó két aktív félév mindegyikében legalább 4,51-es kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag,

- az utolsó két aktív félévben 55 kredit teljesítése.

 

A pályázat benyújtási határideje:

2021. július 31. A pályázatot kizárólag elektronikus kérvény formájában lehet benyújtani a megadott határidőig. A pályázathoz csatolni kell az összes előírt dokumentumot, valamint a pályázat elbírálásához szükséges igazolásokat az eddig elért eredményekről.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A hallgató pályázatának tartalmaznia kell:

- a szakmai önéletrajzát,

- a tudományos eredményeit,

- a megelőző, lezárt féléveiben elért tanulmányi eredményeiről szóló igazolást,

- az egyéni munkatervet 2000-4000 karakter terjedelemben, amely tartalmazza a hallgató honorácior státusszal elérni kívánt célját és az ennek érdekében elvégezni tervezett feladatokat,

- a státusz keretein belül az első félévben elvégezni szándékozott kurzusok felsorolását,

- az elvégezni szándékozott kurzusok oktatásáért felelős oktatási szervezeti egység (tanszék, központ) vezetőinek hozzájárulását, valamint a hallgató szakjáért (osztatlan tanárszakos hallgatók esetében az adott szakterületért) felelős oktatónak az ajánlását,

- egy oktatói ajánlást.

 

A Honorácior Bizottság a pályázat elbírálásakor kizárólag az alábbi dokumentumokat fogadja el az eddigi teljesítések igazolására:

- TDK és OTDK: oklevél,

- az egyetemi tanulmányok idején nemzetközi, rangos országos, egyetemi, kari, szakterületi versenyeken elért eredmény:       oklevél, vagy a verseny szervezője által kiállított igazolás,

- publikációk, kizárólag a szakterület, valamint a Honorácior Bizottság által szakmailag elismertnek tekintett nemzetközi illetve hazai folyóiratban megjelent cikk: a publikáció első oldala (elektronikus publikáció esetén a címtől az absztrakt, vagy az első bekezdés végéig), valamint link teljes publikáció eléréséhez,

- konferencia előadás vagy poszter, kizárólag a szakterület, valamint a Honorácior Bizottság által szakmailag elismertnek tekintett nemzetközi illetve hazai konferencián: konferencián való részvételt igazoló lap, a konferencia programjának aktuális része, valamint link a konferencia eléréséhez,

- kutatásban való részvétel: a kutatásvezető rövid, maximum egy oldalas írásbeli összefoglalása a kutatás céljáról, az eddig elért eredményekről (ha már vannak) és a pályázó kutatásban való részvételének szerepéről és arányáról.

 

Pályázatok eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a pályázó a Neptunban, személyes üzenet formájában értesül.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel szükség esetén Török Gabriella hivatalvezetőt lehet keresni a torok.gabriella@ttk.elte.hu e-mail címen.

Egyéb információk:

A HKR 27/E. § (3) bekezdése alapján a honorácior státuszban teljesített kurzusok nem számítanak be a Szak szabadon választható tantárgyainak kreditértékébe.

A HKR 55. § (5) bekezdése szerint a honorácior státusz keretében felvett tárgyak kreditértékét nem kell számításba venni a kredittúllépés megállapításakor.

 

A pályázat kiírása a HKR 27/A-E valamint 525/A §-án alapul.

 

 

ELTE TTK

Honorácior Bizottság

 

Call for Applications

Honoratior Status 2021/22/1

 

The Honoratior Committee of Eötvös Loránd University Faculty of Science invites applications for obtaining honoratior status for the Autumn Semester of the 2021/22 academic year.

 

The purpose of the application:

to nurture the talent of students with outstanding academic performance within an organized framework.

 

Anyone with a student status at the University may apply for the honoratior status, who

- has completed at least two semesters of the Bachelor’s programme or the single cycle programme;

- is enrolled in a Master’s programme;

- has an academic record and academic achievements that make them a worthy candidate.

 

Minimal requirements of applying:

- a weighted academic average of at least 4.51 in both of the last two active semesters;

- having obtained 55 credits in the last two active semesters.

 

The deadline for submitting the application:

31 July 2021. The application shall be submitted in the form of an electronic request. The applicant shall attach all the necessary documents to their application, along with the necessary verification documents for the assessment of the application.

Incomplete applications cannot be modified.

 

 

The student’s application must include:

- their curriculum vitae;

- their scientific achievements;

- a certificate of their academic results from the previous completed semesters;

- an individual work plan (length: 2,000-4,000 characters) that includes the student’s intended goal with the honoratior status as well as the planned tasks for achieving that goal;

- a list of the courses the student intends to complete within the first semester of their honoratior status;

- the approval of the heads of the educational units (departments, centres) responsible for the courses as well as the recommendation of the instructor responsible for the student’s degree programme;

- a recommendation letter from an instructor.

 

 

The Honoratior Committee accepts the following documents exclusively as certificates of prior achievements during the evaluation of the application:

- Conference of Scientific Students’ Associations or National Conference of Scientific Students’ Associations: award or certificate;

- achievement in international, prestigious national, university, faculty or professional competitions during one’s university studies: certificate or certification from the organizer;

- publications, published article(s) in an international or national journal deemed professionally recognized by the field or the Honoratior Committee: the first page of the article (if electronic, from title to abstract or first paragraph) and the link to the full publication;

- (poster) presentation at an international or national conference deemed professionally recognized by the field or the Honoratior Committee: certificate of attendance, the relevant part of the conference agenda, and the link to the conference;

- participation in research: a short, maximum one-page summary from the research leader about the research objective, the results so far (if any), as well as the role of the applicant and their proportion of participation.

 

The results of the application:

Following the evaluation, the applicant will be notified in a personal Neptun message.

 

In case of further questions about the application please contact Gabriella Török, the Head of the Office of Educational Affairs at torok.gabriella@ttk.elte.hu.

 

Other information:

As stated in Section 27/E (3) of the Academic Regulations for Students, courses completed within the framework of the honoratior status cannot be accepted as electives.

As stated in Section 55 (5) of the Academic Regulations for Students, courses completed within the framework of the honoratior status do not factor into the credit overflow.

 

This call for applications is in accordance with Sections 27/A-E and 525/A of the Academic Regulations for Students.

 

 

ELTE Faculty of Science

Honoratior Committee